Main menu
Login
Username:

Password:
 
Lost Password?

Register now!

2 user(s) are online
(2 user(s) are browsing Texts)

Members: 0
Guests: 2

more...

Рекомендуем :
Ukrainian Shakespeare Centre > Contests > Положення про конкурс - 2016-2017
Положення про конкурс - 2016-2017
Published by Admin on 2016/11/15 (761 reads)

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ

VІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

ШЕКСПІРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

ім. ВІТАЛІЯ КЕЙСА,

СПОНСОРОВАНОГО СОЮЗОМ УКРАЇНОК АМЕРИКИ

1. Загальні засади

1.1 Конкурс проводиться на підставі угоди між Класичним приватним університетом та Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України за сприяння Союзу Українок Америки.

1.2. Мета Конкурсу полягає в інтенсифікації шекспірознавчих студій в Україні, популяризації поетичної спадщини Вільяма Шекспіра серед української молоді, виявленні філологічно обдарованих молодих дослідників, а також активізації наукової роботи студентів та молодих дослідників як найважливішого фактору формування фахівців нового типу.

1.3. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України незалежно від форм власності та підпорядкування та аспіранти, а також молоді науковці, які ще не мають вченого ступеня кандидата філологічних наук.

1.4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені, пошукові за своїм характером, шекспірознавчі розвідки студентів, аспірантів і молодих вчених.

1.5. Наукові роботи виконуються українською мовою.

2. Керівництво Конкурсом

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу, до складу якого входять доктори та кандидати філологічних наук, які мають публікації з шекспірознавства і працюють на посадах професорів та доцентів кафедр ВНЗ України чи науковими співробітниками Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр Класичного приватного університету. Директор центру – доктор філологічних наук, професор Н.М. Торкут

2.3. Конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування. У разі потреби, залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій. На підставі рецензій конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу. Враховується наукова новизна, актуальність поданого матеріалу, глибина дослідження проблеми, аргументованість наведених суджень, логіка і повнота викладу, аналітичний характер наведених у роботі висновків.

2.4. Перебіг Конкурсу та його результати висвітлюються на веб-сайті "Український шекспірівський портал" (www.shakespeare.zp.ua).

3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсною комісією

3.1 Тематичний діапазон конкурсних робіт включає:

- вивчення Шекспірових текстів крізь призму однієї з новітніх літературознавчих методологій (гендерні дослідження, новий історизм, екокритика, рецептивна естетика, постколоніальна критика),

- аналіз шекспірівського дискурсу (дослідження резонансу, спричиненого творчістю Великого Барда в іншокультурних контекстах, вивчення міжсеміотичних проекцій шекспірівських творів: театральних постановок, кінематографічних версій, балетів, опер, радіоспектаклів, живописних полотен, різних типів інтернет-контенту тощо).

- особливості творення художнього образу Вільяма Шекспіра в літературі та мистецтві. При цьому об’єктом безпосереднього дослідження можуть виступати не тільки найрізноманітніші твори про Шекспіра (поетичні присвяти, літературно-біографічна проза, біографічна белетристика), але і специфіка репрезентації біографічного автора у шекспірівських текстах, а також артефакти живопису, книжкової графіки та кіно, скульптури, в яких візуалізується постать геніального драматурга.

3.2. Конкурсні роботи надсилаються до 30 листопада 2016 року на адресу: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-Б, Класичний приватний університет, Український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр. На конверті обов’язково зазначити: "На Всеукраїнський конкурс наукових робіт ім. В. Кейса". Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

3.2а. Обов’язковою умовою участі в Конкурсі є наявність додатку до конкурсної роботи, в якому має бути представлена таблиця, яка дає уявлення про українську рецепцію обраного твору в аспекті діахронії (існуючі переклади, постановки, інтертекстуальні паралелі з українською літературою).

3.3. До кожної наукової роботи додається анотація (додаток 1), резюме англійською мовою на 1-1,5 сторінки і відгук наукового керівника.

3.4. Робота має супроводжуватися девізом (не більше двох слів), який буде використовуватися при шифруванні роботи для її подальшого розгляду конкурсною комісією. На титульній сторінці прізвища, ініціали автора та наукового керівника, назва вищого навчального закладу замінюються відповідним девізом.

3.5. В окремому запечатаному пакеті під тим самим девізом подаються відомості про автора і наукового керівника роботи (додаток 2).

3.6. Організаційний внесок за участь у конкурсі – 100 грн., які використовуватимуться на розсилку робіт членам журі, поштові та канцелярські витрати та придбання грамот фіналістам. Орг. внесок надсилайте звичайним поштовим переказом «до запитання» на ім’я Москвітіної Дарї Анатоліївни на адресу: 69014, м. Запоріжжя, вул. Кузнєцова, буд. 36 б, кв. 27. Просимо вкласти відскановану копію квитанції переказу в конверт з роботою.

3.7. На Конкурс подаються наукові роботи у роздрукованому вигляді, разом з електронною копією роботи у форматі .rtf (диск), оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman 14, через 1,5 інтервали. Поля з усіх боків – 20мм. Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Наукова робота має містити: вступ, в якому розкривається актуальність і новизна теми, основну частину роботи з посиланнями на літературні джерела, висновки, перелік використаних джерел. Посилання на літературу виконуються у квадратних дужках з позначенням порядкового номеру джерела у бібліографії та номеру сторінки за зразком: [12, с. 67].

3.8. Наукові роботи, представлені на Конкурс, не рецензуються і авторам не повертаються. Апеляції розглядаються Оргкомітетом Конкурсу протягом п’яти днів після оголошення результатів на сайті Українського шекспірівського порталу (www.shakespeare.zp.ua).

4. Відзначення переможців Конкурсу

4.1. Результати Конкурсу та імена переможців оголошуються публічно та розміщуються на сайті Українського шекспірівського порталу.

4.2. Переможцями Всеукраїнського конкурсу вважаються студенти та молоді дослідники, нагороджені іменними дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.

4.3. Переможці конкурсу будуть нагороджені грошовими преміями, наданими меценатом проекту - Союзом Українок Америки. Призовий фонд конкурсу складає 2000 доларів.

Призові місця (перше, друге та третє) визначаються у двох номінаціях – «студент» та «молодий науковець». Таким чином в рамках конкурсу вручається

1 місце – премії по 500 доларів в номінаціях «студент» і «молодий науковець»,

2 місце – премії по 300 доларів в номінаціях «студент» і «молодий науковець»,

3 місце – премії по 200 доларів в номінаціях «студент» і «молодий науковець»

4.4. У разі втрати, диплом не поновлюється.

З будь-якими питаннями щодо умов Конкурсу та участі у ньому звертайтеся до Оргкомітету Конкурсу електронною поштою: lrs_info@meta.ua.

Files linked to this article Published on Hits
Download this file   Додаток 2

   Відомості про автора та наукового керівника конкурсної роботи
2016/11/19 111
Download this file   Додаток 1

   Анотація
2016/11/19 126

Результати Конкурсу - 2015 Next article
© 2007-2013 shakespeare.zp.ua
TOP.zp.ua
0.261 секунд | 35 запросов | 18-04-19 | 17:23